• nie sme

ЗА НАС

INTERNATIONAL BUSINESS

 

 

 

 

Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи” /СРРМБИ/ е организация с нестопанска цел, осъществяваща безвъзмездна дейност по оказване съдействие на чуждестранни дружества и лица за изясняване на правната и инвестиционна среда в България и подпомагане изграждането на устойчиви взаимоотношения между чужди и местни икономически единици.

Организацията има за цел подобряване на регионалното икономическо развитие, чрез оптимизиране на възможностите за комуникация между българските и чуждите стопански субекти. В тази връзка сдружението подпомага българските частни, държавни и обществени структури в осъществяването на техни проекти, чрез популяризирането на стопанските им инициативи пред широк кръг чуждестранни юридически и физически лица /публични и частни/ с цел реализиране на трайно икономическо партньорство.

За целта СРРМБИ установява и поддържа международни контакти с лица и организации проявяващи интерес към реализирането на икономически и социални проекти в България. Осъществява безплатно консултативни функции в помощ на чужди държавни и частни структури с оглед, привличането им като инвеститори в България и установяването на трайни контакти с местни стопански субекти. Поддържа взаимоотношения на сътрудничество с Министерство на икономиката и енергетиката, държавните и общински институции, като участва в организирани от тях мероприятия за популяризиране на инвестиционния климат в страната.

Сдружението поддържа актуална информация относно правната рамка, касаеща икономическите процеси в страната и възможностите, които тя предлага на чуждестранни бизнесмени и организации. Участва във форуми, конференции и други прояви, посветени на регионалното развитие и международните бизнес инициативи, като обединява усилията си с тези на сродни организации в страната и чужбина.

 

 

 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com